ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

600.00 บาท 480.00 บาท

กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

200.00 บาท 160.00 บาท

มัณฑิรา

130.00 บาท 104.00 บาท

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

280.00 บาท 224.00 บาท