”สำนักพิมพ์แสงดาว” ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี โดย คุณจรัญ หอมเทียนทอง (ประธานบริหาร) ด้วยความที่มีใจรักและสนใจในขั้นตอนสายการผลิตหนังสือตั้งแต่ปี พ.ศฺ2517 และด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมรากฐานทางความคิดให้ตระหนักรักในการอ่าน จึงได้ก่อตั้งกิจการสำนักพิมพ์ฯ เปิดดำเนินธุรกิจประเภทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหนังสือ จากเริ่มแรกรูปแบบกิจการเป็น หจก. แสงดาว-สร้อยทอง สืบเนื่องต่อมา จนถึงปีพุทธศักราช 2546 ธุรกิจเริ่มมีการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานตัวแทนผู้จัดจำหน่ายมีการขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ จึงได้มีการแจ้งเปลี่ยนรูปแบบกิจการมาเป็น บจก. สำนักพิมพ์ แสงดาว ดังปัจจุบัน

     ขณะเดียวกันภาพลักษณ์การผลิตหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ มีการพัฒนาและจัดแบ่งหมวดประเภทของหนังสืออย่างชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมทุกหมวดหมู่หนังสือ จึงทำให้รูปแบบการจัดจำหน่ายของสำนักพิมพ์แสงดาว จำเป็นที่จะต้องจัดแบ่งและขยายการจัดจำหน่ายหนังสือในบางหมวดออกไปภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ ในเครือของแสงดาว ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับประเภทของหมวดหนังสือต่างๆ ที่จัดพิมพ์ออกมา เพื่อครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ตามความมุ่งหวังที่สำนักพิมพ์ ตั้งเป้าหมายไว้

Charun Homtientong
Managing Director

Phatthanan Phattarabucha
Marketing Manager

Laddawan MunLi
Customer Support