ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 3 หมื่น

มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเก็บใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มจากการซื้อสินค้าประเภทที่เข้าร่วมการเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2563 ที่จะต้องยื่นในเดือนมีนาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63

โครงการช้อปดีมีคืน คือ หนึ่งในมาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

สิทธิประโยชน์

 • นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

เงื่อนไข

 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563
 • ผู้ที่ใช้ใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” ไม่สามารถใช้ได้
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

 • สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าท้องถิ่น OTOP
 • หนังสือ

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

 • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ ใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายการสินค้า, ข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจํานวนเงินด้วย
 2. ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ (กรณีซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จด VAT)

หากคุณซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ใบเสร็จรับ เงินต้องมีข้อความครบถ้วนตามนี้

 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 • เลขลําดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
 • วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
 • ชนิด ชื่อ จํานวน และราคาสินค้าที่ซื้อ
 • จำนวนเงิน