ตั้งเป็นหน้าแรก
  
 
 
     
 
 
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
คลิ๊ก...
 
บทความ
 
 

   
 
 
   

ความกตัญญูกตเวทีนี้สำคัญนัก

ความกตัญญูกตเวทีนี้สำคัญนัก
 
 
จำนวนผู้อ่าน 54777 คน  ปรับขนาดอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
 


                    ความกตัญญูกตเวที แปลว่า ความรู้คุณท่านและตอบแทนคุณท่าน หลักคำสอนข้อนี้ของขงจื๊อ เป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งที่ขงจื๊อท่านเน้นเป็นพิเศษ

         ท่านขงจื๊อถือว่าคุณธรรมข้อนี้มีความสำคัญมาก ดังที่ท่านได้อธิบายให้เจิงจื่อศิษย์คนหนึ่งของท่านฟังว่า

         "อันความกตัญญูกตเวทีนั้น ย่อมเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมทั้งปวงและเป็นแหล่งที่มาของอารยธรรมทั้งหลายอีกด้วย เธอจงนั่งลง อาจารย์จะกล่าวแก่เธอในลำดับต่อไป"

         "อันร่างกาย เส้นผม และผิวหนังของคนเรานั้น ย่อมมีที่มาจากบิดาและมารดาของตนๆ ทุกคนจึงต้องคอยระมัดระวังป้องกันรักษา และไม่กล้าที่จะทำอันตรายให้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญสลาย นี่แลเป็นบ่อเกิดแห่งความกตัญญูกตเวที

         เมื่อร่ายกายเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับและได้ประกอบการงานในเวลาต่อมา ก็ดำรงตนโดยชอบอยู่ในขอบข่ายแห่งธรรมะ พร้อมกับได้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงอันดีงามจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วไปตลอดจนถึงชนรุ่นหลัง ซึ่งสิ่งดังกล่าวมาแล้วนี้ย่อมเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เป็นบิดาและมารดาของตนๆ นี่แลเป็นที่สุดแห่งความกตัญญูกตเวที

         อันความกตัญญูกตเวทีนั้น ในเบื้องต้นย่อมอยู่ที่การสนองคุณปรนนิบัติดูแลบิดาและมารดาของตนๆ ให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสบาย ในเบื้องกลางย่อมอยู่ที่การถวายการรับใช้พระเจ้าแผ่นดินให้พระองค์ได้ทรงปกครองแผ่นดินอย่างสงบร่มเย็น และในเบื้องปลายย่อมอยู่ที่การครองตนให้อยู่ในคุณงามความดีจนปรากฏนามแก่ชนทั่วไปตลอดจนชนรุ่นหลังดังนี้"

         อีกตอนหนึ่ง ท่านขงจื๊อกล่าวว่า

         "อันความกตัญญูกตเวทีนั้น เป็นหลักธรรมแห่งฟ้า เป็นคุณธรรมแห่งดิน และเป็นหลักดำเนินชีวิตแห่งคน เนื่องจากความกตัญญูกตเวทีเป็นหลักธรรมและคุณธรรมแห่งฟ้าและดินดังกล่าว เมื่อเหล่าประชาราษฎร์ผู้ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในท่ามกลางระหว่างฟ้าและดินได้น้อมรับเอาหลักความกตัญญูกตเวทีมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ จึงเสมือนเป็นการน้อมรับเอาความสว่างฟ้าและคุณประโยชน์แห่งดินมาหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอุปนิสัยของตนๆ ดังนี้ คุณธรรมอันดีงามจึงบังเกิดขึ้นในหมู่ประชาราษฎร์ โดยไม่ต้องอาศัยการบังคับอย่างเคร่งครัดกวดขัน และการปกครองก็เป็นไปอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องอาศัยการใช้อำนาจอย่างเข้มงวดเด็ดขาด

         เนื่องจากพระมหากษัตริย์ในยุคอดีตได้ทรงเล็งเห็นว่าคุณธรรมอันดีงามสามารถกล่อมเกลาอบรมเหล่าประชาราษฎร์ให้เป็นผู้กอปรด้วยคุณงามความดี ในเบื้องต้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและเอื้ออาทรต่อเหล่าประชาราษฎร์อย่างเสมอเท่าเทียมกัน ดังนี้ เหล่าประชาราษฎร์จึงต่างรักใคร่ซึ่งกันและกัน และไม่มีผู้ใดทอดทิ้งไม่เหลียวแลบิดาและมารดาของตนๆ ในลำดับต่อมา พระองค์ได้ทรงชี้แจงในเรื่องคุณธรรมและธรรมะ พร้อมกับได้ทรงแนะนำให้เหล่าประชาราษฎร์รู้จักบุคคล ซึ่งได้ประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นแบบอย่างแสดงออกซึ่งคุณธรรมและธรรมะอันดีงาม เหล่าประชาราษฎร์จึงยินดีที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องรู้จักเคารพผู้อื่นและรู้จักเสียสละแก่ผู้อื่น ดังนี้เหล่าประชาราษฎร์จึงไม่มีการแย่งชิงซึ่งกันและกัน และพระองค์ได้ทรงให้คำแนะนำในเรื่องมารยาทอันดีงามในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้ทรงแนะนำในเรื่องดุริยางคศิลป์เพื่อเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน ดังนี้เหล่าประชาราษฎร์จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และในเบื้องปลาย พระองค์ทรงแสดงให้เหล่าประชาราษฎร์เห็นว่าสิ่งใดก็ดี สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติ สิ่งใดเป็นสิ่งที่เลว สมควรที่จะละเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้เหล่าประชาราษฎร์จึงรู้จักกระทำแต่สิ่งที่ดีงามและละเว้นถอยห่างจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง"

         ผู้ใดสามารถปลูกฝังอบรมบ่มเพาะ รณรงค์ให้คุณธรรมความกตัญญูกตเวทีบังเกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ ผู้นั้นก็หวังได้ว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองนานาประการเกิดขึ้นแก่ตนมากมายทีเดียว

         เปรียบเหมือนคนดำเนินธุรกิจถูกหลัก ถูกเวลา เหมาะแก่โอกาสและถูกใจถูกลูกค้า ย่อมได้กำไรมหาศาลและทวีคูณขึ้นไม่หยุดยั้ง

ที่มา : ชื่อเรื่อง : “ยอดคุณธรรมของขงจื๊อ”, อุดมพร อมรธรรม : เรียบเรียง, ราคา 90 บาท, หน้า 16-19, Bacode : 9786165080712, ผู้จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์แสงดาว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
2009-03-24
2009-12-15
2009-06-11
2009-02-13
2011-05-06
ไปยัง :


 
   

 
 
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
เลขที่ 2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
tel โทรศัพท์ 0-2954-9841-3 ; fax โทรสาร 0-2954-9844
email e-mail : info@saengdao.com

http://www.saengdao.com/